I found these gorgeous street shrines everywhere in Italy.

I found these gorgeous street shrines everywhere in Italy.

2014-04-17 16.45.46.jpg
2014-04-18 08.26.59.jpg
2014-04-19 17.15.40-1.jpg
2014-04-20 13.30.40.jpg
2014-04-21 13.28.55.jpg
2014-05-12 17.29.32.jpg
2014-04-21 13.38.14.jpg
2014-05-08 07.16.43 - 2.jpg
2014-04-27 09.02.42.jpg
2014-04-27 11.28.44.jpg
 I found these gorgeous street shrines everywhere in Italy.
2014-04-17 16.45.46.jpg
2014-04-18 08.26.59.jpg
2014-04-19 17.15.40-1.jpg
2014-04-20 13.30.40.jpg
2014-04-21 13.28.55.jpg
2014-05-12 17.29.32.jpg
2014-04-21 13.38.14.jpg
2014-05-08 07.16.43 - 2.jpg
2014-04-27 09.02.42.jpg
2014-04-27 11.28.44.jpg

I found these gorgeous street shrines everywhere in Italy.

show thumbnails